Proiect 

Planificarea managementului conservării biodiversității pentru Situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu)

Cod proiect:116919

Beneficiar:

Asociația Centrul Ecologic Green Area

Perioada de implementare a Proiectului:

Perioada de implementare a Proiectului este de 30 de luni, respectiv mai 2018 – decembrie 2020.

Valoarea contractului de finanțare:

Valoarea totală a proiectului este de 5.372.423,75 cu TVA, din care valoarea eligibilă neramburasabilă din FEDR este de 4.566.560,19.

Arie naturala protejată vizată de proiect:

Proiectul vizează aria naturală protejată ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu.

Localizare

Proiectul este localizat în Regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est, acoperind teritorii din județele Ialomița, Prahova și Buzău, pe suprafața a 15 localități, respectiv: Adâncata, Armășești , Bărbulești, Jilavele; Baba Ana, Boldești-Grădiștea, Ciorani, Colceag, Fulga, Sălciile; Amaru, Glodeanu Sărat, Mihăilești, Movila Banului, Săhățeni.

 

Scopul/obiectivul general al  proiectului

Obiectivul general al proiectului este protejarea și conservarea biodiversității în situl

Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței împreună cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu prin elaborarea și implementarea unui cadrul de management eficient al siturilor, în cadrul unui proces consultativ deschis, transparent și participativ vizând elaborarea planului de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării Siturilor Natura 2000.

Prin domeniul şi tematica abordate, de întărire a managementului siturilor Natura 2000 şi implicit de dezvoltare a Reţelei Natura 2000 în România şi implementarea Directivelor Habitate şi Păsări, proiectul contribuie direct la: realizarea obiectivului specific 4.1. al Axei Prioritare 4 a POIM 2014-2020, și anume „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

Obiective specifice:

  • Obiectiv specific 1: Elaborarea Planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu, în concordanţă cu legislaţia în vigoare.
  • Obiectiv specific 2: Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a factorilor interesaţi cu privire la importanţa şi rolul ariilor naturale protejate vizate de proiect, evidențiindu-se conceptul de dezvoltare durabilă locală: dezvoltare economică viabilă, protecţia mediului şi menținerea/atingerea obiectivelor de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor de interes comunitar.
  • Obiectiv specific 3: Dezvoltarea capacității instituționale și creşterea competenţelor personalului organizaţiilor şi instituţiilor implicate în managementul sitului Natura 2000 ROSPA0112 Câmpia Gherghiței incluzând rezervația naturală B.6. Lacul Rodeanu.