Rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu

ROSPA0112 Câmpia Gherghiței se suprapune cu rezervația naturală B.6 Lacul Rodeanu. Suprafața rezervației este de 51 ha, lacul prezentând o formă aproape circulară a cărui diametru este de cca. 1,1 km. Din punct de vedere administrativ, rezervația este localizată pe teritoriul județului Ialomița, comuna Jilavele, în Regiunea de dezvoltare Sud, suprapunându-se în totalitate regiunii biogeografice stepice.

Principalele tipuri de habitate prezente pe teritoriul rezervației naturale sunt habitatele de apă dulce/zone umede și cele de pajiști și tufărișuri.

Vegetația erbacee se încadrează în categoriile de pajiști uscate secundare și pajiști de sărături, speciile reprezentative fiind: ciulei (Ceratocarpus arenarius), iarba scăioasă (Tragus recemosus), colții babei (Tribulus terrestris), vârtejul pământului (Medicago minima), cornuți (Xanthium strumarium), troscot (Polygonum lapathifolium), știr (Amaranthus blitoides), coada șoricelului (Achillea millefolium), mușețel (Matricaria chamomilla), firuța (Poa pratensis ssp. angustifolia), păiușuri (Festuca spp.) și multe altele. Vegetația hidrofilă din apropierea lacului este foarte bine reprezentată de stuf (Phragmites communis), papură (Typha angustifolia), rogoz (Carex riparia), lintiță (Lemna minor), broscăriță (Patamogeton natans), iarba broaștelor (Hydrocharis morsus ranae), peștișoara (Salvinia natans).

Speciile de animale întâlnite în zonă sunt cele de pajiști stepice adesea cultivate și cele de zone umede. Printre cele caracteristice pajiștilor se numără specii de mamifere rozătoare (popândău (Spermophillus citellus), hârciog (Cricetus cricetus), șoarecele de stepă (Sicista subtilis), dihor de stepă (Mustela eversmanni), orbetele mic (Spalax leucodon), șobolanul de câmp (Apodemus agrarius), iepurele de câmp (Lepus europaeus), cârtița (Talpa europaea)), specii de păsări (potârniche (Coturnix coturnix), ciocârlia de stol (Calandrella brachidactyla), fâsa de câmp (Anthus campestris), ciocârlia de Bărăgan (Melanocorypha calandra), ciocârlanul (Galerida cristata), prigoria (Merops apiaster), fazanul (Phasianus colchicus)), păsări răpitoare (erete alb (Circus macrourus), șorecar încălțat (Buteo lagopus), gaia neagră (Milvus milvus)). Fauna caracteristică zonelor umede este reprezentată de reptile (șarpele de apă (Natrix tessellata), țestoasa de apă (Emys orbicularis)), amfibieni (broasca mare de lac (Rana ridibunda), broasca de lac (Rana esculenta), buhaiul de baltă cu burta roșie (Bombina bombina) și tritoni (Triturus vulgaris, T. cristatus)), cât și pești (caras (Carassius carassius), crap (Cyprinus carpio), babușcă (Rutilus rutilus), roșioară (Scardinus erythrophtalmus)), dar care nu formează o ihtiofaună bogată datorită fenomenului de sărăturare a apelor.

În zona Lacului Rodeanu și în zona limitrofă acestuia, a fost identificat un număr de 46 specii de păsări încadrate în diferite categorii: 11 specii a căror conservare necesită desemnarea ariilor de protecție specială avifaunistică (stârc pitic (Ixobrychus minutus), stârc de noapte (Nyctocorax nyctocorax), ciocântors (Recurvirostra avosetta), piciorong, cataliga (Himantopus himantopus), fluerar de mlaștină (Tring glareola), erete de stuf (Circus aeroginosus), ciocârlie de Bărăgan (Melanocorypha calandra), egreta mică (Egretta garzetta), chira de baltă (Sterna hirudo), dumbrăveanca (Coracias garrulus)), 35 de specii de păsări de migrație regulată dintre care 6 specii de interes național cu protecție strictă și 14 specii de interes comunitar a căror vânătoare este permisă.